spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti 1/4

Insolbazar » Nemovitosti » Byty a nebytové prostory » spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti 1/4


Podmínky výběrového řízení

Úvod

Výběrové řízení vyhlašuje společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., insolvenční správce se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 29355940 (dále jen „insolvenční správce“).

Výběrové řízení se koná ve věci následujícího insolvenčního řízení (dále jen „insolvenční řízení“:

Spis. zn.: KSUL 45 INS 16267/2020

Naše zn.: 162672020

Dlužník: Lucie Gereková, nar. 11. 9. 1996, bytem Dlouhá 228/50, 417 42 Krupka,

korespondenční adresa: Mírové náměstí 49/37, 471 42 Krupka

Insolvenční správce: AAA INSOLVENCE OK, v.o.s., IČ: 29355940, ohlášený společník

PhDr. Pavel Körner, Ph.D.

Součástí majetkové podstaty dlužníka je tento majetek (dále jen „zpeněžovaný majetek“):

Poř. č. 1: spoluvlastnický podíl na nemovitostech o velikosti 1/4 ; Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice; Krupka; zapsaných na LV č. 1654 pro k.ú. Krupka jako St. 750/6 o výměře 20 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Krupka, č.e. 162, garáž, stavba stojí na pozemku p.č. St. 750/6, oceněno znaleckým posudkem č. 12272-2050/2020 na Kč 23.000,–.

Článek I. Předmět výběrového řízení

Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi zpeněžovaného majetku.

K zpeněžovanému majetku neuplatnil v rámci insolvenčního řízení žádný z věřitelů právo na uspokojení ze zajištění.

Zájemci mohou podrobnější informace k předmětu výběrového řízení získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem, v době od 9 hodin do 15 hodin po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou, kterou je PhDr. Pavel Körner, Ph.D., ohlášený společník insolvenčního správce.

Článek II. Zasílání nabídek

Adresa pro doručení nabídek: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., PhDr. Pavel Körner, Ph.D., Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem

Lhůta pro předkládání nabídek: 14.7.2022 do 14:00 hodin

Písemné nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce výrazně označené heslem: „Nabídka Gereková“.

Článek III. Obsah nabídek

Písemné nabídky musí obsahovat:

Přesné označení zájemce a výši nabízené částky odkup zpeněžovaného majetku.

Výslovné prohlášení zájemce, že se seznámil s těmito Podmínkami výběrového řízení, a že tyto Podmínky bez výhrad akceptuje.

Kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně e-mail za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení.

Článek IV. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek

Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami: 14.7.2022 ve 14:10 hod. v kanceláři insolvenčního správce na adrese Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem.

Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek insolvenční správce pořídí zápis.

Správce je oprávněn bez dalšího vyloučit tyto nabídky:

  • nabídky nesplňující náležitosti stanovené v Podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III písm. a) až d),
  • nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí lhůty určené k podávání nabídek (článek II. odst. 2 těchto Podmínek),

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky. Do doby uzavření kupní smlouvy ke zpeněžovanému majetku nevznikají zájemci vůči insolvenčnímu správci žádné nároky.

Nabídku doručenou insolvenčnímu správci lze měnit nebo odvolat do doby stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. těchto podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Insolvenčním správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Insolvenční správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci.

Tyto podmínky se neřídí ustanoveními občanského zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 7.6.2022

PhDr. Pavel Körner Ph. D.

Ohlášený společník insolvenčního správce dlužníka

Lucie Gereková, nar. 11. 9. 1996, bytem Dlouhá 228/50, 417 42 Krupka, korespondenční adresa: Mírové náměstí 49/37, 471 42 Krupka

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: PhDr. Pavel Körner Ph.D.

Vyřizuje: Pavel, E-mail: korner@insolvenceok.cz, Telefon: 724136178© 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč