Podmínky výběrového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka AMV Medical s.r.o., IČ: 04594649

Insolbazar » Movité věci » Stroje a zařízení » Podmínky výběrového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka AMV Medical s.r.o., IČ: 04594649


Úvod

Výběrové řízení vyhlašuje PhDr. Pavel Körner Ph.D., se sídlem Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka: AMV Medical s.r.o., IČ: 04594649, se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 22 Brno (dále jen insolvenční správce).

Krajský soud v Brně (dále jen soud) rozhodl svým usnesením č.j. KSBR 26 INS 1611/2018-A-10 o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil PhDr. Pavla Körnera, Ph.D. Soud dále týmž usnesením prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Zástupcem věřitelů v předmětném insolvenčním řízení byl schůzí věřitelů jednomyslně zvolen věřitel společnost SANZ s.r.o., Libušino údolí 220/134a, 623 00 Brno, zastoupené panem Stanislavem Částkou.

Insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka stroje, přístroje, materiál a zásoby k výrobě zdravotnické techniky. Tento majetek je sepsán v majetkové podstatě pod pořadovým číslem 4 (soubor movitého majetku 1 – formy), 5 (soubor movitého majetku 2 – mechanická dílna), 6 (soubor movitého majetku 3 – přístroje výroba ZT) a 7 (soubor movitého majetku 4 – měřidla). Soupis majetkové podstaty je založen v insolvenčním spise pod č.j. KSBR 26 INS 1611/2018-B-7. Tento je rovněž přílohou těchto Podmínek výběrového řízení na prodej majetku.

Jedná se o tento majetek:

V majetkové podstatě pod pořadovým číslem 4 jde o soubor movitého majetku 1 – formy, tedy tento soubor forem na výrobky: Formy – ZT – univerzální rám, forma – TECHNIC I, forma – TECHNIC I, forma – TECHNIC I, forma – TECHNIC I, forma – TECHNIC I, Formy ZT – dno+víko, Formy ZT – víčko, Formy – spodní + horní díl ZT, Formy na výlisek „Disk spojky“, Formy na výlisek „Vodítko“, Formy „Stromeček“.

V majetkové podstatě pod pořadovým číslem 5 jde o soubor movitého majetku 2 – mechanická dílna, tedy tento soubor nářadí: pr.8/120/4bř., VRV1 pr.11,626 Weldon, VRV1 pr.11,626 Weldon, VRV1 pr.11,626 Weldon, MFP-1040-150.55, pr.16/R18, VBD A 32S PDYNL 11, REKORD 2A Pg21-X, REKORD 2A Pg13,5-X, výstružník pr.4,6/4,75, S40U-PDUNL15, A25R-PVPNL13, pr.4,6/4,75 monolit, ECXL 120B72-4C12 IC08, R217.69-1212.0-06-2A, HELIL 20C-305, HELIL 32C-510, SIR 0025 R16, UT50-ZYL50300-ZRN, UT50-ZYL50300-ZRN.

V majetkové podstatě pod pořadovým číslem 6 jde o soubor movitého majetku 3 – přístroje výroba ZT, tedy tento soubor přístrojů Fluke IDA4+, N-SBL530.1A, N-SBL530.1A, PERFORMUS III, RADWAG WPS 510/C/2, ELMER 01R, DMS+IRC.

V majetkové podstatě pod pořadovým číslem 7 jde o soubor movitého majetku 4 – měřidla, tedy tento soubor měřidel: L – 2 – 2847 (upravený) – 0 – 25mm; C – 109 – 25 – 50mm; HOMMEL  (QH22363) – 0 – 150mm; Somet (accurate)   13010949 – 1 – 200mm; Somet (accurate)   20023261 – 1 – 200mm; Somet (accurate)   20022243 – 1 – 200mm; Kinex 0 – 150 mm; Somet  (PS-46/05) – 0 – 250mm; Zbrojovka, typ ČSN 25 4620 0,4 – 6 mm, 20 ks; Zbrojovka, typ ČSN 25 4620 0,4 – 6 mm, 20 ks; 1306 – D – 0 – 150mm; 0 – 150 mm; M 4,5 x 0,5 6h; M6 – 6h; M8 x 0,75 6h; M12 x 1 – 6h; M14 x 1 – 6h; M10 x 1-6h; M14 x 1-6H; M10 x 1-6H; 5H7; M6-6H; M6 x 0,5 – 6H; 2H7; M8 x 0,75 – 6H; M4,5 x 0,5 – 6H; M12 – 1 – 6H.

Insolvenční správce prohlašuje, že je jako řádně ustanovený insolvenční správce dlužníka oprávněn výše uvedený majetek zpeněžit. Souhlas zástupce věřitelů se zpeněžením je založen v insolvenčním spise přílohou podání správce pod č.j. KSBR 26 INS 1611/2018-B-25. Soud svým usnesením č.j. KSBR 26 INS 1611/2018-B-27 souhlasí s prodejem výše uvedeného majetku postupem mimo dražbu.

Článek I. Předmět výběrového řízení

Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi majetku sepsaného v majetkové podstatě pod pořadovým číslem 4 (soubor movitého majetku 1 – formy), 5 (soubor movitého majetku 2 – mechanická dílna), 6 (soubor movitého majetku 3 – přístroje výroba ZT) a 7 (soubor movitého majetku 4 – měřidla).

K zpeněžovanému majetku neuplatnil v rámci insolvenčního řízení žádný z věřitelů právo na uspokojení ze zajištění.

Zájemci mohou podrobnější informace k předmětu výběrového řízení získat v sídle insolvenčního správce na adrese Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem, v době od 9 hodin do 15 hodin po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou, kterou je Mgr. Lenka Litomiská. Majetek je fyzicky uložen ve skladovém areálu v Králíkách.

Článek II. Zasílání nabídek

Adresa pro doručení nabídek je sídlo insolvenčního správce: PhDr. Pavel Körner Ph.D., Alešova 147/10, 400 01 400 01 Ústí nad Labem,

Lhůta pro předkládání nabídek:               10.12.2020 do 14: 00 hodin

Písemné nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce výrazně označené heslem: „NABÍDKA – AMV Medical s.r.o. – NEOTVÍRAT“.

Článek III. Obsah nabídek

Písemné nabídky musí obsahovat:

Přesné označení zájemce, tj.: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, v kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží toto živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu).

Výši nabízené částky za majetek AMV Medical s.r.o. Dlužník není plátce DPH.

Výslovné prohlášení zájemce, že se seznámil s těmito Podmínkami výběrového řízení, a že tyto Podmínky bez výhrad akceptuje.

Kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně e-mail za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení.

Článek IV. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek

Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami: dne 10.12.2020 ve 14:10 hod. v kanceláři insolvenčního správce.

Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek insolvenční správce pořídí zápis.

Správce je oprávněn bez dalšího vyloučit tyto nabídky:

  1. nabídky nesplňující náležitosti stanovené v Podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III písm. a) až d),
  2. nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí lhůty určené k podávání nabídek (článek II. odst. 2 těchto Podmínek),

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky. Do doby uzavření Kupní smlouvy nevznikají zájemci vůči insolvenčnímu správci žádné nároky.

Nabídku doručenou insolvenčnímu správci lze měnit nebo odvolat do doby stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. těchto podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky.

Insolvenční správce prohlašuje, že tyto Podmínky zveřejní na internetové stránce centralniadresa.cz a dále zveřejní informaci o probíhajícím výběrovém řízení na internetu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Insolvenčním správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Insolvenční správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci.

Tyto podmínky se neřídí ustanoveními občanského zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 3.10.2020

PhDr. Pavel Körner Ph. D., insolvenční správce dlužníka AMV Medical s.r.o., IČ: 04594649

vyberove rizeni podminky insolbazar 10 2020

 

Soupis_majetkove_podstaty_-_KSBR_26_INS_1611_2018

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: PhDr. Pavel Körner Ph.D.

Vyřizuje: Pavel, E-mail: korner@insolvenceok.cz, Telefon: 724136178© 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč