Výběrové řízení na prodej movitého majetku dlužníka TAUS s. r. o. v likvidaci, IČ 28432347, Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5 ( MSPH 77 INS 14389/2018)

Insolbazar » Movité věci » Výběrové řízení na prodej movitého majetku dlužníka TAUS s. r. o. v likvidaci, IČ 28432347, Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5 ( MSPH 77 INS 14389/2018)


V insolvenční věci dlužníka TAUS s. r. o. v likvidaci, IČ 28432347, Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5,

vyhlašuji výběrové řízení

k prodeji movitého majetku dlužníka zaspaného v soupise majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod položkou B14 pod položkou II. 10 – movité věci umístěné na adrese Štrková 973/23A, 019 09 Žilina, Slovenská republika ( uvedené též         v seznamu majetku pod položkou A3), prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ takto:

  • zájemce může nahlížet do podkladů k movitému majetku v sídle insolvenčního správce na adrese Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, po předchozí telefonické domluvě na tel. 596 240 244, 596 240 245;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží doklad o tom, že částku ve výši nabízené kupní ceny má k dispozici;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží čestné prohlášení o tom, že není osobou se zákazem nabývaní majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ;
  • nabídnutá kupní cena ( úplata) bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky;
  • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 10. 10. 2019 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ TAUS s. r. o. v likvidaci – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
  • doručené nabídky budou projednány s věřitelským orgánem, kterým je insolvenční soud a výsledek tohoto projednání bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek s věřitelským orgánem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
  • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2019 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč