Výběrové řízení na prodej podílů z majetkové podstaty dlužníka Dalibor Rose, nar. 10. 8. 1950, Alšovo nábřeží 85/2, 110 00 Praha 1 ( MSPH 91 INS 4508/2017)

Insolbazar » Výběrové řízení na prodej podílů z majetkové podstaty dlužníka Dalibor Rose, nar. 10. 8. 1950, Alšovo nábřeží 85/2, 110 00 Praha 1 ( MSPH 91 INS 4508/2017)


V insolvenční věci dlužníka Dalibora Rose, nar. 10. 8. 1950, Alšovo nábřeží 85/2,  110 00 Praha 1, vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 91 INS 4508/2017, insolvenční správce

vyhlašuje výběrové řízení

k prodeji podílů dlužníka v obchodních korporacích zapsaných pod pol. V. Ostatní majetek, pol. 3, 4 a 5 v soupise majetkové podstaty zveřejněném pod pol. B3, prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ takto:

  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží doklad o tom, že částku ve výši nabízené kupní ceny má k dispozici;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží čestné prohlášení o tom, že není osobou se zákazem nabývaní majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ;
  • nabídnutá kupní cena ( úplata) bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o převodu podílu;
  • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 21. 8. 2019 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ Dalibor Rose – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
  • doručené nabídky budou projednány s věřitelským orgánem dlužníka, kterým je insolvenční soud a výsledek tohoto projednání bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek s věřitelským orgánem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
  • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2019 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč