Výběrové řízení na prodej pohledávky dlužníka GARBO LINGERIE s. r. o., IČ 27849015, Údolní 41/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice ( KSOS 22 INS 8283/2010)

Insolbazar » Výběrové řízení na prodej pohledávky dlužníka GARBO LINGERIE s. r. o., IČ 27849015, Údolní 41/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice ( KSOS 22 INS 8283/2010)


V insolvenční věci dlužníka GARBO LINGERIE s. r. o., IČ 27849015, Údolní 41/10, 725 29 Ostrava, v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2017 sp. zn. KSOS 22 INS 8283/2010-B60, insolvenční správce

vyhlašuje výběrové řízení

k prodeji pohledávky dlužníka za Romanem Novákem, nar. 12. 8. 1972, Josefa Skupy 1706/8, 708 00 Ostrava – Poruba, přiznané rozsudkem Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 ICm 1339/2011-100 a přihlášené do insolvenčního řízení jmenovaného dlužníka vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 39 INS 24687/16 pod č. P10 ( aktuální výše pohledávky činí 309 653,64 Kč), prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ takto:

  • zájemce může nahlížet do podkladů k pohledávce v sídle insolvenčního správce na adrese Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, po předchozí telefonické domluvě na tel. 596 240 244, 596 240 245;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží doklad o tom, že částku ve výši nabízené kupní ceny má k dispozici;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží čestné prohlášení o tom, že není osobou se zákazem nabývaní majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ;
  • nabídnutá kupní cena ( úplata) bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky;
  • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 21. 8. 2019 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ GARBO LINGERIE s. r. o. – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
  • doručené nabídky budou projednány s věřitelským orgánem dlužníka, kterým je insolvenční soud    a výsledek tohoto projednání bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek s věřitelským orgánem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
  • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2019 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč