Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka BWS Liberec s.r.o.

Insolbazar » Pohledávky » Prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka BWS Liberec s.r.o.


výběrové řízení BWS Liberec

090231363 0800198102 usneseni OS Melnik 16 Nc 4561_2007_5 usneseni OS v Liberci 71 Nc 8437_2009_5

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek z majetkové podstaty dlužníka BWS Liberec s.r.o.

Úvod

Výběrové řízení vyhlašuje PhDr. Pavel Körner Ph.D., sídlo kanceláře: Ústí nad Labem, Masarykova 750/316, PSČ 400 01, insolvenční správce dlužníka: BWS s.r.o., IČ: 473 06 831, se sídlem: Raspenava, Luční 706, PSČ 464 01, (dále jen insolvenční správce).

Dne 19. 12. 2014 byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSLB 82 INS 4525/2014 – A – 35 zjištěn úpadek dlužníka BWS s.r.o., IČ: 473 06 831, se sídlem: Raspenava, Luční 706, PSČ 464 01 a insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven PhDr. Pavel Körner Ph.D. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSLB 82 INS 4525/2014 – B – 13 ze dne 18. 3. 2015 byl na majetek dlužníka BWS s.r.o., IČ: 473 06 831, se sídlem: Raspenava, Luční 706, PSČ 464 01, (dále jen dlužník), prohlášen konkurz.

Insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka dne 13.7.2018 pod položkou IV. Pohledávky, poř. č. 11 a 12, pohledávky za Jiřím Švecem – STAVOS a Martinem Koníčkem. Tento aktualizovaný soupis majetkové podstaty byl předložen insolvenčnímu soudu a zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 23. 7. 2018 pod číslem události B-72.

Pohledávka evidovaná pod poř. č. 11 byla dlužníku přiznána pravomocným a vykonatelným rozsudkem Okresního soudu v Liberci, č.j. 19 C 180/2008-42 ze dne 9.3.2009, pro který je vedena exekuce Exekutorským úřadem Liberec, se sídlem Truhlářská 515/2, Liberec, č.j. 36 EX 2313/2009. Usnesením Okresního soudu v Liberci č.j. 71 Nc 8437/2009-5 byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 32.551,– s úrokem z prodlení ve výši 16 % ročně od 11.12.2000, pro náklady nalézacího řízení ve výši Kč 13.009,60, pro náklady oprávněného spojené s exekucí a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Z celkového počátečního nároku ve výši Kč 174.161,60 (z toho jistina Kč 32.551,–, úroky z prodlení Kč 89.818,–, nalézací řízení Kč 13.009,60, náklady právního zastoupení exekutora Kč 8.424,–, odměna exekutora Kč 26.124,–, náklady exekutora Kč 4.235,– bylo doposud uhrazeno Kč 28.796,– (z toho na jistině Kč 20.785,80, na odměně exekutora Kč 3.775,20 a na nákladech exekutora Kč 4.235,–) a k 31.12.2018 činí dlužná částka Kč 145.365,60 (z toho na jistině Kč 11.765,20, úrocích z prodlení Kč 89.818,–, nalézacím řízení Kč 13.009,60, nákladech právního zastoupení exekutora Kč 8.424,–, odměně exekutora Kč 22.348,80).

Pohledávka evidovaná pod poř. č. 12 byla dlužníku přiznána pravomocným a vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Praze, č.j. 45 Cm 95/2007-39 ze dne 18.10.2007, je vedena exekuce Exekutorským úřadem Liberec, se sídlem Truhlářská 515/2, Liberec, č.j. 209 EX 198/2008. Usnesením Okresního soudu v Mělníku č.j. 16 Nc 4561/2007-5 byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Kč 444.455,– s úrokem z prodlení z částky Kč 136.741,– od 29.6.2005 do zaplacení, z částky Kč 24.116,– od 6.9.2005 do zaplacení, z částky Kč 36.731,– od 6.9.2005 do zaplacení, z částky Kč 22.710,– od 21.9.2005 do zaplacení, z částky Kč 1.525,– od 18.10.2005 do zaplacení, z částky Kč 7.140,– od 22.10.2005 do zaplacení, z částky Kč 101.650,– od 9.11.2005 do zaplacení a z částky Kč 68.842,– od 6.8.2005 do zaplacení a to v sazbě určené pro každé pololetí součtem repo sazby vyhlášené ČNB ve Věstníku ČNB platné k prvnímu dni toho kterého pololetí a 7 % bodů, a pro náklady předcházejícího řízení ve výši Kč 63.404,60 a pro náhradu nákladů exekučního řízení, které budou v průběhu řízení stanoveny. Z celkového nároku ve výši Kč 926.473,10 činí k 31.12.2018 dlužná částka k vymožení Kč 480.280,10.

Insolvenční správce prohlašuje, že je jako řádně ustanovený insolvenční správce dlužníka oprávněn výše specifikované pohledávky zpeněžit. Souhlas se zpeněžením pohledávek sepsaných do majetkové podstaty dlužníka vyslovil zástupce věřitelů dne 21. 7. 2018 i insolvenční soud, a to svým usnesením č.j. KSLB 82 INS 4525/2014-B-76 dne 3. 8. 2018.

Článek I. Předmět výběrového řízení

Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi pohledávek sepsaných v majetkové podstatě dlužníka.

K zpeněžovaným pohledávkám neuplatnil v rámci insolvenčního řízení žádný z věřitelů právo na uspokojení ze zajištění.

Zájemci mohou podrobnější informace k předmětu výběrového řízení získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 750/316, PSČ 400 01, v době od 9 hodin do 15 hodin po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou, kterou je Mgr. Lenka Litomiská.

Článek II. Zasílání nabídek

Adresa pro doručení nabídek: Kancelář insolvenčního správce: PhDr. Pavel Körner Ph.D., 400 01 Ústí nad Labem, Masarykova 750/316 (1. patro)

Lhůta pro předkládání nabídek:              4.3.2019 do 14: 00 hodin

Písemné nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce výrazně označené heslem: „NABÍDKA – BWS Liberec s.r.o.“.

Článek III. Obsah nabídek

Písemné nabídky musí obsahovat:

Přesné označení zájemce, tj.: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, v kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží toto živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu).

Výši nabízené částky za pohledávky BWS Liberec s.r.o. včetně daně z přidané hodnoty.

Výslovné prohlášení zájemce, že se seznámil s těmito Podmínkami výběrového řízení, a že tyto Podmínky bez výhrad akceptuje.

Kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně e-mail za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení.

Článek IV. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek

Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami: dne 4.3.2019 ve 14:10 hod. v kanceláři insolvenčního správce.

Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek insolvenční správce pořídí zápis.

Správce je oprávněn bez dalšího vyloučit tyto nabídky:

  1. nabídky nesplňující náležitosti stanovené v Podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III písm. a) až d),
  2. nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí lhůty určené k podávání nabídek (článek II. odst. 2 těchto Podmínek),

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky. Do doby uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek nevznikají zájemci vůči insolvenčnímu správci žádné nároky.

Nabídku doručenou insolvenčnímu správci lze měnit nebo odvolat do doby stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. těchto podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky.

Insolvenční správce prohlašuje, že tyto Podmínky zveřejní na internetové stránce centralniadresa.cz a dále zveřejní informaci o probíhajícím výběrovém řízení na internetu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Insolvenčním správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Insolvenční správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci.

Tyto podmínky se neřídí ustanoveními občanského zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 21.1.2019

PhDr. Pavel Körner Ph. D., insolvenční správce dlužníka BWS Liberec spol. s.r.o.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: PhDr. Pavel Körner Ph.D.

Vyřizuje: Pavel, E-mail: korner@insolvenceok.cz, Telefon: 724136178© 2019 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč