Výběrové řízení na prodej pohledávek dlužníka BRUTO a. s., IČ 26168545, Radimova 136/27, 169 00 Praha 6 ( MSPH 77 INS 23122/2015)

Insolbazar » Pohledávky » Výběrové řízení na prodej pohledávek dlužníka BRUTO a. s., IČ 26168545, Radimova 136/27, 169 00 Praha 6 ( MSPH 77 INS 23122/2015)


V insolvenční věci dlužníka BRUTO a. s., IČ 26168545, Radimova 136/27, 169 00 Praha 6, v návaznosti na usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2017 sp. zn. MSPH 77 INS 23122/2015-B34, insolvenční správce

vyhlašuje výběrové řízení

k prodeji pohledávek dlužníka za třetími osobami zapsaných pod pol. po1 – po9, po11 – po17 v soupise majetkové podstaty zveřejněném pod pol. B3 v insolvenčním rejstříku, prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ takto:

  • zájemce může nahlížet do podkladů k pohledávkám v sídle insolvenčního správce na adrese Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, po předchozí telefonické domluvě  na tel. 596 240 244, 596 240 245;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží doklad o tom, že částku ve výši nabízené kupní ceny má k dispozici;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží čestné prohlášení o tom, že není osobou se zákazem nabývaní majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ;
  • nabídnutá kupní cena ( úplata) bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky;
  • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 21. 8. 2019 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ BRUTO a. s. – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
  • doručené nabídky budou otevřeny při jednání věřitelského orgánu dlužníka, jehož datum, čas a místo konání bude insolvenčním správcem sdělen oznámením zveřejněném v insolvenčním rejstříku nejpozději do 31. 8. 2019; této části jednání věřitelského orgánu se mohou účastnit osoby, které podaly v souladu s výše uvedenými podmínkami nabídku, dalšího jednání věřitelského orgánu již nebudou oprávněny se účastnit;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek s věřitelským orgánem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
  • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2019 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč