Výběrové řízení na prodej pohledávek dlužníka MONTÁŽE REOL s. r. o. ( KSOS 38 INS 7922/2010)

Insolbazar » Pohledávky » Výběrové řízení na prodej pohledávek dlužníka MONTÁŽE REOL s. r. o. ( KSOS 38 INS 7922/2010)


V insolvenční věci dlužníka MONTÁŽE REOL s. r. o., IČ 28565444, Masarykovo náměstí 6/5, 733 01 Karviná – Fryštát,

vyhlašuji výběrové řízení

na prodej pohledávek dlužníka:

 • za Evou Olszarovou, nar. 15. 10. 1972, Konečná 737/6, 735 35 Horní Suchá, z titulu nesplaceného vkladu společníka do obchodní společnosti a z titulu náhrady škody v úhrnné výši 836 151,52 Kč, která byla pravomocně přisouzena, přihlášena do insolvenčního řízené této dlužnice a zde zjištěna, aktuální výše pohledávky činí 814 459,74 Kč;
 • za René Lipovským, nar. 7. 12. 1970, Lesní 1971/40, 733 01 Karviná – Mizerov, z titulu nesplaceného vkladu společníka do obchodní společnosti a z titulu náhrady škody v úhrnné výši 775 343,41 Kč, která byla pravomocně přisouzena, přihlášena do insolvenčního řízené tohoto dlužníka a zde zjištěna, aktuální výše pohledávky činí 668 737,47 Kč;
 • za Josefem Mudříkem, nar. 15. 7. 1973, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, z titulu nesplaceného vkladu společníka do obchodní společnosti a z titulu náhrady škody v úhrnné výši 789 542,40 Kč, která byla pravomocně přisouzena a je pro ni vedeno exekuční řízení; aktuální výše pohledávky činí 789 542,40 Kč;

prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ takto:

 • zájemce může nahlížet do podkladů k pohledávkám v sídle insolvenčního správce na adrese Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, po předchozí telefonické domluvě    na tel. 596 240 244, 596 240 245;
 • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží doklad o tom, že částku ve výši nabízené kupní ceny má k dispozici;
 • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží čestné prohlášení o tom, že není osobou se zákazem nabývaní majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ;
 • nabídnutá kupní cena ( úplata) bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky;
 • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 30. 12. 2019 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ MONTÁŽE REOL s. r. o. – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
 • doručené nabídky budou projednány s věřitelským orgánem dlužníka a výsledek tohoto projednání bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek s věřitelským orgánem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
 • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2023 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč