Pohledávky dlužníka CZ – building group a.s.

Insolbazar » Pohledávky » Pohledávky dlužníka CZ – building group a.s.

Cena dosud nebyla stanovena

Insolvenční správce dlužníka CZ – building group a.s., IČ: 29009286, Praha 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, jehož insolvenční řízení je vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 94 INS 13471/2017, vyhledává zájemce o úplatné postoupení pohledávek sepsaných do soupisu majetkové podstaty ze dne 25.4.2019, zveřejněného v insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení dlužníka pod č. B29, a to:  

Neuhrazená pohledávky vůči společnosti Vodohospodářský servis, a.s., IČ: 28250559 – Pohledávka vůči společnosti Vodohospodářský servis, a.s., IČ: 28250559, Koněvova 2660, 130 00 Praha 3, jejíž insolvenční řízení je vedené pod sp. zn. KSUL 46 INS 3581/2012 Krajským soudem v Ústí nad Labem, z titulu složené zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatelem ve výši 24.974,- Kč.

Neuhrazených pohledávek vůči společnosti Vodohospodářský servis, a.s., IČ: 28250559 – Pohledávky vůči společnosti Vodohospodářský servis, a.s., IČ: 28250559, Koněvova 2660, 130 00 Praha 3, jejíž insolvenční řízení je vedené pod sp. zn. KSUL 46 INS 3581/2012 Krajským soudem v Ústí nad Labem, z titulu neuhrazené ceny za provedené dílo – přípravu území hrubých terénních úprav a stabilizace pod komunikacemi na akci MOBELIX Ústí nad Labem na základě Smlouvy o dílo č. 2010/013/Z/1 ze dne 12.10.2010, ve výši 7.200.000,- Kč, smluvní pokuta dle smlouvy o dílo za prodlení ve výši 4.068.000,- Kč.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 20.5.2019, a to písemně na adresu: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám 1., 796 01 Prostějov a nebo emailem na: dusek@insolvenceok.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Pohledávky CZ – building group a.s.

Podmínky úplatného postoupení:

1) Pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku,

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Pohledávky CZ – building group a.s.,

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek,

4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců, neboť podmínkou zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka je souhlas zástupce věřitelů a insolvenčího soudu, který dosud nebyl udělen.

Zadavatel inzerátu: Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M., ohlášený společník insolvenčního správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

tel.:774727051

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M

Vyřizuje: Václav, E-mail: dusek@insolvenceok.cz, Telefon: 774727051© 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč