Výběrové řízení k prodeji jiného nebytového prostoru č. 274/27 v domě Město č. p. 274, v obci Opava

Insolbazar » Nemovitosti » Komerční objekty » Výběrové řízení k prodeji jiného nebytového prostoru č. 274/27 v domě Město č. p. 274, v obci Opava


V insolvenční věci dlužníka Přemysla Buby, nar. 24. 8. 1985, Masarykova třída 334/20, 746 01 Opava-Město, v návaznosti na pokyn zajištěných věřitelů Ing. Pavla Hadamczika a Libora Kozáka ze dne 22. 4. 2021 dle ust. § 293 IZ

 

vyhlašuji výběrové řízení

 

k prodeji nemovitého majetku dlužníka zapsaného v soupise majetkové podstaty    pod položkou I. 4 – jiného nebytového prostoru č. 274/27 v domě Město č. p. 274 – bytový dům na pozemku parc. č. 437/1, 437/3 a č. 441/3 – vše zastavěná plocha a nádvoří, včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 2866/10000, v obci Opava, prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ za těchto podmínek:

 

 • minimální kupní cena činí 8 000 000,- Kč ( slovy: osm milionů korun českých); dle posudku znalce Ostravská znalecká a. s. ze dne 24. 2. 2021 č. 1287/12/21;

 

 • osoba, která podá nabídku, je povinna složit jistotu ve výši 4 000 000,- Kč ( slovy: čtyři miliony korun českých) na účet majetkové podstaty č. 204283209/0600 u MONETA Money Bank, a. s., a to do konce lhůty k podávání nabídek;

 

 • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 21. 7. 2021 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce označené nápisem „ Přemysl Buba – Výběrové řízení – NEOTEVÍRAT“ s tím, že na později doručené nabídky nabude brán zřetel a nebudou zahnuty do výběrového řízení; podáním nabídky vyjadřuje osoba, která nabídku podala, souhlas se všemi podmínkami tohoto výběrového řízení;

 

 • písemná nabídka musí obsahovat:

 

 • výši nabízené kupní ceny;
 • doklad o schopnosti uhradit kupní cenu v nabízené výše, který nesmí být starší 10 dnů od podání nabídky;
 • identifikační údaje osoby, která nabídku činí ( jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště fyzické osoby; název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby);
 • kontaktní údaje ( telefonické a e-mailové spojení);
 • číslo účtu, na který má být vrácen jistota v případě neúspěchu ve výběrovém řízení;
 • čestné prohlášení zájemce, že není osobou se zákazem nabývání majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ nebo je osobou, které byl dle tohoto ustanovení s nabýváním majetku z majetkové podstaty dlužníka udělen souhlas;

 

 

 • vyhlašovatel výběrového řízení otevře došlé obálky s nabídkami ve svém sídle do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podávání nabídek, k tomuto úkonu je povinen přizvat zajištěné věřitele a zástupce věřitelů a jeho náhradníka a určí pořadí účastníků výběrového řízení; k nabídkám, které nesplňují podmínky výběrového řízení, nebude přitom přihlíženo; výsledek výběrového řízení bude v písemné formě předložen zajištěným věřitelům, v tomto bude uvedeno pořadí jednotlivých účastníků výběrového řízení, výše jejich nabídek, datum a výše zaplacené jistoty; současně v něm bude uvedeno, které z osob, jež učinily ve výběrovém řízení nabídku, nesplnily podmínky výběrového řízení, a kterou z podmínek nesplnily;

 

 • vyhlašovatel výběrového řízení je povinen nejpozději do 15 dnů od otevření obálek zaslat zajištěným věřitelům výsledek výběrového řízení, tito jsou povinni ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto výsledku udělit vyhlašovateli výběrového řízení pokyn, zda je tento oprávněn uzavřít s osobou, která učinila nejvyšší nabídku, kupní smlouvu nebo zda všechny došlé nabídky odmítají; bezodkladně poté vyrozumí vyhlašovatel výběrového řízení jeho účastníky jeho výsledku; vyhlašovatel výběrového řízení má právo všechny došlé nabídky odmítnout;

 

 • osoba, která podala nejvyšší nabídku a splnila všechny podmínky výběrového řízení, je povinna uhradit doplatek kupní ceny ( rozdíl mezi nabídnutou kupní cenou a složenou jistinou) do 15 dnů od doručení výzvy vyhlašovatele veřejné soutěže       na účet majetkové podstaty č. 204283209/0600 u MONETA Money Bank, a. s.; doplatek kupní ceny nelze hradit úvěrem, pro tento účel nelze zřídit zástavní právo k předmětu prodeje;

 

 • nesloží-li osoba, která podala nejvyšší nabídku doplatek kupní ceny do 15 dnů od doručení výzvy k jeho úhradě, její účast ve veřejné soutěži končí a vyhlašovatel zašle výzvu k úhradě doplatku kupní ceny ( rozdílu mezi nabídnutou kupní cenou       a složenou jistinou) osobě, která učinila v pořadí druhou nejvyšší nabídku, takto může být postupováno i opakovaně, pokud ani tato osoba kupní cenu neuhradí;

 

 • osoba, která k výzvě vyhlašovatele výběrového řízení řádně a včas neuhradila doplatek kupní ceny, je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z jí nabízené kupní ceny, tuto smluvní pokutu je vyhlašovatel veřejné soutěže oprávněn odečíst ze zaplacené jistoty; smluvní pokuta je příjmem majetkové podstaty dlužníka; tato osoba, jakož i osoba, která jiným způsobem zmařila toto výběrové řízení, je vyloučena z účasti v případném opakovaném výběrovém řízení na prodej předmětné nemovitosti;

 

 • neúspěšným osobám ve veřejné soutěži bude složená jistota vrácena nejpozději do 30 dnů od otevření obálek s došlými nabídkami;

 

 • s osobou, která splnila podmínky pro uzavření kupní smlouvy ( učinila nejvyšší platnou nabídku a uhradila doplatek kupní ceny), bude uzavřena kupní smlouva a ve prospěch této osoby bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti; složena jistota a doplatek kupní ceny budou započítány na úhradu kupní ceny před podpisem smlouvy; tato osoba nese náklady na správní poplatek              za podání návrhu na vklad vlastnického práva, jakož i případné náklady na správní poplatek za návrh na výmaz závad z katastru nemovitostí.

 

 

 

 

Mgr. Ivo Tichovský,

Insolvenční správce

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč