nemovitosti na LV 177 v KÚ 733750, parcela 598/1 o výměře 4609 m2, trvalý travní porost, vše zapsané na LV 177 v KÚ 733750, vlastnické právo dlužníka Zdeněk Stavinoha, RČ: 620816/0343 ve výši podílu 21/120

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » nemovitosti na LV 177 v KÚ 733750, parcela 598/1 o výměře 4609 m2, trvalý travní porost, vše zapsané na LV 177 v KÚ 733750, vlastnické právo dlužníka Zdeněk Stavinoha, RČ: 620816/0343 ve výši podílu 21/120


Podmínky výběrového řízení

Úvod

Výběrové řízení vyhlašuje společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., insolvenční správce se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, IČ: 29355940 (dále jen „insolvenční správce“).

Výběrové řízení se koná ve věci následujícího insolvenčního řízení (dále jen „insolvenční řízení“):

Spis. zn.: KSLB 86 INS 4713/2023

Naše zn.: 47132023

Dlužník: Zdeněk Stavinoha, nar. 16. 8. 1962, IČO 74655949, Polní 175, 463 31 Chrastava

Insolvenční správce: AAA INSOLVENCE OK, v.o.s., IČ: 29355940, ohlášený společník PhDr. Pavel Körner, Ph.D.

Součástí majetkové podstaty dlužníka je tento majetek (dále jen „zpeněžovaný majetek“):

Poř. č. 1: nemovitosti na LV 177 v KÚ 733750, parcela 598/1 o výměře 4609 m2, trvalý travní porost, vše zapsané na LV 177 v KÚ 733750, vlastnické právo dlužníka Zdeněk Stavinoha, RČ: 620816/0343 ve výši podílu 21/120

 

Článek I. Předmět výběrového řízení

Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi zpeněžovaného majetku.

K zpeněžovanému majetku v rámci insolvenčního řízení uplatnil své právo na uspokojení ze zajištění zajištěný věřitel Česká správa sociálního zabezpečení. Nemovitosti jsou zpeněžovány podle pokynu zajištěného věřitele ze dne 13.10.2023 ve výběrovém řízení postupem podle § 289 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon).

Zájemci mohou podrobnější informace k předmětu výběrového řízení získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem, v době od 9 hodin do 15 hodin po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou, kterou je PhDr. Pavel Körner, Ph.D., ohlášený společník insolvenčního správce.

Článek II. Zasílání nabídek

Adresa pro doručení nabídek: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., PhDr. Pavel Körner, Ph.D., Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem

Lhůta pro předkládání nabídek: 8.12.2023 do 13:00 hodin

Písemné nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce výrazně označené heslem: „NABÍDKA – STAVINOHA“.

Článek III. Obsah nabídek

Písemné nabídky musí obsahovat:

Přesné označení zájemce a výši nabízené částky odkup majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Výslovné prohlášení zájemce, že se seznámil s těmito Podmínkami výběrového řízení, a že tyto Podmínky bez výhrad akceptuje.

Kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně e-mail za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení.

Článek IV. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek

Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami: dne 8.12.2023 ve 13:10 hod. v kanceláři insolvenčního správce na adrese Alešova 147/10, 400 01 Ústí nad Labem.

Zájemci, kteří předložili nabídku, mají právo se otevírání obálek s nabídkami osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob zúčastnit. O otevírání obálek insolvenční správce pořídí zápis.

Správce je oprávněn bez dalšího vyloučit tyto nabídky:

  • nabídky nesplňující náležitosti stanovené v Podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III písm. a) až d),
  • nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí lhůty určené k podávání nabídek (článek II. odst. 2 těchto Podmínek),

Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně.

Věřitel si vyhrazuje právo předběžného posouzení došlých nabídek a právo všechny došlé nabídky odmítnout.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout kdykoliv od vyhlášení těchto Podmínek bez uvedení důvodu všechny nabídky. Do doby uzavření kupní smlouvy ke zpeněžovanému majetku nevznikají zájemci vůči insolvenčnímu správci žádné nároky.

Nabídku doručenou insolvenčnímu správci lze měnit nebo odvolat do doby stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. těchto podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podání nabídky.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek; případnou změnu zveřejní stejným způsobem jako Podmínky a vyrozumí o nich písemně zájemce, kteří ke dni změny předložili nabídku.

Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Insolvenčním správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Insolvenční správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci.

Tyto podmínky se neřídí ustanoveními občanského zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 18.10.2023

PhDr. Pavel Körner Ph. D.

Ohlášený společník insolvenčního správce dlužníka

Zdeněk Stavinoha, nar. 16. 8. 1962, IČO 74655949, Polní 175, 463 31 Chrastava

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2024 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč